Mijn favorieten

Veelgestelde vragen

Kan ik de woning bezichtigingen met de eigenaar?
Nee, de eigenaar heeft ons makelaarskantoor opdracht gegeven om het gehele verkoopproces te begeleiden. Bezichtigingen vinden dus uitsluitend na afspraak met één van onze makelaars plaats. Bel of mail ons gerust en we proberen op korte termijn een afspraak in te plannen. We denken graag met u mee. 

Wanneer komt de koop tot stand?
Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in een NVM koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. Deze worden niet automatisch opgenomen in de koopakte. Wilt u als koper bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering? Dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt dan een afschrift van deze akte. Vanaf dat moment treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Hoe werkt een voorbehoud van financiering?
Indien er een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd door koper en dit wordt door de verkoper geaccepteerd, dan geldt dit voor een periode van 4 tot 6 weken na ondertekening van de koopovereenkomst.

Aanvullende bepalingen bij woningen die meer dan 25 jaar oud zijn?
Bij woningen met een leeftijd van 25 jaar en ouder zal altijd de zogenaamde asbest-, en ouderdomsclausule in de koopakte worden opgenomen. 

De zogenaamde ouderdomsclausule wordt als volgt geformuleerd: 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) meer dan 25 jaar oud zijn wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, wateren gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 (van de koopakte) omschreven (woon) gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken. Eventuele gebreken zijn in de koopsom verdisconteerd.

De zogenaamde asbestclausule wordt als volgt geformuleerd: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.

Aanvullende bepaling indien nooit zelf bewoond
Het kan voorkomen dat de persoon welke een woning verkoopt hier zelf nooit, of lange tijd niet meer, heeft gewoond. In deze situatie wordt in de koopakte de volgende clausule opgenomen.

De zogenaamde nimmerbewoningsclausule wordt als volgt geformuleerd:
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit (Of bij lange tijd: de afgelopen … jaar niet) zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.                                                                              
Wat wordt verstaan onder de oplevering en verrekening van o.a. gemeentelijke lasten? 
De woning wordt opgeleverd in de huidige staat met alle bijbehorende rechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 

Baten en lasten zoals o.a. de gemeentelijke lasten (OZB) worden voor zover het de eigenaars lasten betreft door de notaris naar ratio verrekend per de datum van eigendomsoverdracht. Veel lasten zijn door de eigenaar al benoemd in de vragenlijst, die ook in deze brochure is opgenomen. Indien gewenst kunnen we ook inzicht geven in de akte van levering. Deze sturen we dan per email aan u toe.

Wat houdt een bankgarantie of waarborgsom in?
Als koper van een woonhuis bent u verplicht na het vervallen van de ontbindende voorwaarden een waarborgsom te storten op de veilige (derdengelden) bankrekening van de notaris. De waarborgsom bedraagt altijd een bedrag dat gelijk staat aan 10 % van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan een koper kiezen om een schriftelijke bankgarantie te stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Wat moet u nog meer weten?
Wij attenderen u erop dat veel gestelde vragen bij het kopen van een woning door ons zijn beantwoord op onze website. Lees deze goed door, dit vergroot uw kennis en voorkomt teleurstellingen. 

Aansprakelijkheid / disclaimer.
De informatie op onze website, in onze verkoopdocumentatie en uitingen is door ons makelaarskantoor, met input van verkopers en leveranciers met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten, oppervlakten, tekeningen en impressies zijn puur indicatief.


 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring